REGULAMIN

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Wydawnictwo ARENA Halina Marchut, Tomasz Balon-Mroczka Spółka cywilna, zwaną dalej „Administratorem” (ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków REGON: 368819829 NIP: 679 31 60 350) w ramach serwisu internetowego niezwykleopowiescisportowe.pl, zwanego dalej „Serwisem”.


2. Korespondencja z Administratorem może odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@wydawnictwoarena.pl.


3. Osoba zarejestrowana w Serwisie i korzystająca z Serwisu zwana jest dalej „Użytkownikiem”.


4. Administrator prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Serwisu. Administrator zobowiązany jest dostarczać zamówione rzeczy bez wad.


5. Zobowiązania i prawa stron w zakresie ochrony danych osobowych uregulowane są Polityką Prywatności, dostępną w Serwisie.


6. Informacje na temat plików cookies i podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej w Serwisie.


7. Użytkownik oświadcza, że dysponuje prawami do materiałów zamieszczanych przez niego w Serwisie i dostarczanych Administratorowi. Zakazane jest wykorzystywanie w Serwisie materiałów niezgodnych z prawem, pozyskanych w sposób bezprawny lub naruszających prawa osób trzecich.


8. Administrator ma prawo usunąć z Serwisu materiały naruszające punkt poprzedni.


9. Do korzystania z Serwisu przez Użytkownika niezbędne jest posiadanie komputera (lub innego sprzętu elektronicznego o podobnych możliwościach) z dostępem do sieci Internet, oraz z zainstalowanym programem – przeglądarką internetową.


10. Użytkownik ma prawo żądać wyjaśnienia Regulaminu przez Administratora.


11. Użytkownik ma prawo reklamować u Administratora usługi niezgodne z umową i żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencyjnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1 lub osobiście w siedzibie Administratora pod adresem wskazanym w punkcie 1. Każda złożona reklamacja zostanie indywidualnie rozpatrzona przez Administratora, a w razie jej zasadności żądania Użytkownika zostaną spełnione w sposób z nim ustalony.


12. Użytkownik ma prawo odstąpić od każdej umowy zawartej z Administratorem na zasadach opisanych w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy, dołączonym na końcu niniejszego Regulaminu.


13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), a w szczególności w odniesieniu do umowy:


14. Użytkownik ma prawo ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć dalsze korzystanie z Serwisu i zażądać usunięcia konta w Serwisie. Wypowiedzenie nie zwalnia Użytkownika z zobowiązań związanych z zamówionymi wcześniej usługami Administratora.15. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora w razie:

1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

16. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@wydawnictwoarena.pl. Dom Wydawniczy Rafael H. Marchut, T. Balon - Mroczka sp.j zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


17. Zmiana Regulaminu nie może pozbawiać lub ograniczać praw Użytkownika nabytych na mocy wcześniejszego brzmienia Regulaminu.


18. O zmianie Regulaminu Użytkownicy są informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ogłoszenia w Serwisie z 14-dniowym wyprzedzeniem.


19. Użytkownikowi, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, przysługuje prawo wypowiedzenia dalszego korzystania z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym.


20. Prawem właściwym w sprawach dotyczących niniejszego regulaminu jest prawo polskie.


21. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go w Serwisie.

1. zmiany przedmiotu działalności Administratora lub zakresu usług świadczonych przez Administratora i ich cen,

2. zmiany danych Administratora,

3. niezgodności Regulaminu z przepisami prawa.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni i wysyłając je na adres Wydawnictwo ARENA, ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków podany w niniejszym Regulaminie.


2. Termin 30-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.


4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Wydawnictwo ARENA, ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków


5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. 


6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres podany w pkt 1 Regulaminu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.Odpowiadają

Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Regulamin Akcji Personalizacja okładki książki „LFC 125: historia alternatywna"

1. Organizatorem akcji pod nazwą Personalizacja okładki książki „LFC 125: historia alternatywna”(dalej „Akcja”) jest Wydawnictwo ARENA z siedzibą przy ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków NIP: 677 23 70289 (dalej„Organizator”). Osoby, które przystąpiły do akcji nazywane są „Uczestnikami”


2. Celem akcji jest umożliwienie polskim fanom Liverpool FC zamieszczenia swojegoImienia oraz nazwiska (dalej także „Personalia”) na okładce książki „LFC 125: historia alternatywna” (dalej „Książka”) wydawanej przez Organizatora


3. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakłademwzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną innąformą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z2009 r. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.)


4. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników zbierane i przetwarzane przezOrganizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie wramach i na potrzeby przeprowadzenia Akcji, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, zpóźn. zm.).


5. Organizator oświadcza i informuje, iż Uczestnikowi przysługuje prawo do kontroliprzetwarzania danych a zwłaszcza uprawnienia określone w art. 32 ustawy o z dnia 29sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. m.in. wglądu do danych osobowychoraz prawo do ich poprawiania.


§ 1

§ 2

1. Uczestnik przed przystąpieniem do Akcji na stronie, powinien zapoznać się zpostanowieniami niniejszego regulaminu. Regulamin akcji będzie dostępny na stroniewww.niezwykleopowiescisportowe.pl oraz do wglądu w siedzibie Organizatora.


2. W akcji mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynnościprawnych.


3. Udział w akcji i udostępnienie związanych z udziałem danych jest całkowiciedobrowolne i bezpłatne.


4. Udział w akcji jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody naprzetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesuzamieszczania Personali na okładce Książki (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku oOchronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).


5. Udział w Akcji jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na nieodpłatnewykorzystanie jego Personaliów do stworzenia projektu graficznego okładki Książki orazich wykorzystania poprzez umieszczenie w pierwszym oraz ewentualnych kolejnychwydaniach Książki. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności możliwość nieodpłatnegowykorzystania Personali do promocji Książki za pośrednictwem prasy, radia, telewizji,reklam billboardowych, w tym reklam wielkopowierzchniowych, Internetu oraz promocjibezpośredniej, w tym za pośrednictwem wiadomości mailowych oraz do pokazywaniaokładki książki w środkach masowego przekazu, niezależnie od nakładu oraz wznowieńKsiążki oraz niezależnie od nośnika, na którym Książka zostanie utrwalona, tj. wszczególności do umieszczenia Personali na papierowym oraz elektronicznym wydaniuKsiążki.


6. Biorąc udział w Akcji uczestnik oświadcza, że wykorzystanie podanych przez niegoPersonali w związku z wydaniem Książki oraz jej promocją nie narusza praw osobistych imajątkowych ani jego ani osób trzecich. Biorąc udział w Akcji, uczestnik akceptujeregulamin i potwierdza, że podał Personalia własne, prawdziwe i zgodne z zawartymi wdowodzie osobistym lub innym dokumencie potwierdzającym jego tożsamość.


7. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawemoraz dobrymi obyczajami, w tym w szczególności podawania danych niezgodnych zrzeczywistością. Organizator ma w każdym momencie prawo usunąć bez podaniaprzyczyny zgłoszenia, których prawdziwość budzi jego wątpliwości albo które naruszająprawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.

§ 3

1. Akcja trwa w dniach od 17 lipca 2018 r. do dnia 05 sierpnia 2018 r.


2. W celu wzięcia udziału w Akcji Uczestnik zobowiązany jest podać na stroniewww.niezwykleopowiescisportowe.pl w ww. terminie swoje imię, nazwisko (Personalia), adres e-mailoraz potwierdzenie przelewu za Książkę na www.niezwykleopowiescisportowe.pl


3. Personalia uczestników zostaną zamieszczone na okładce w przypadku opłaceniazamówienia z Książką złożonego na www.niezwykleopowiescisportowe.pl do dnia 05 sierpnia do godz.23.59.


4. O umieszczeniu Personaliów decyduje kolejność zgłoszeń złożonych poprzez stronę www.www.niezwykleopowiescisportowe.pl.

Uwaga - o kolejności na okładce decyduje moment zapisu na stronie www. www.niezwykleopowiescisportowe.pl, a nie moment opłacenia zamówienia!

5. W przypadku nieopłacenia zamówienia do 05 sierpnia 2018 r. do godz. 23.59,Personalia nie zostaną umieszczone na zadeklarowanym egzemplarzu.


6. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.


7. Każdy uczestnik akcji jest uprawniony do wycofania swojego zgłoszenia poprzezzłożenie reklamacji na adres biuro@wsqn.pl nie później niż do dnia 19 września 2016roku.

Aby znaleźć się na okładce książki „LFC 125: historia alternatywna” (wersja złota) należy:


1. Złożyć zamówienie na książkę wchodząc na stronę http://www.niezwykleopowiescisportowe.pl.


2. Wypełnić formularz, wpisując imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail oraz numertelefonu.


3. Opłacić zamówienie do 5 sierpnia do godz. 23.59 i przysłać nam potwierdzenie przelewu.


4. ...to wszystko!*


* Decyduje kolejność zgłoszeń i tak też będą przydzielane numery na okładce (tzn. jeśli twojezgłoszenie będzie piętnaste z kolei, to na okładce pojawi się przy nazwisku #15 – jak na powyższymzdjęciu). Tak więc Ci z Was, którzy zapiszą się najszybciej i opłacą swoje zamówienia w terminie –znajdą na froncie okładki książki swoje imię i nazwisko z numerem oraz hasłem „You'll Never WalkAlone”.


Nazwiska osób, które wezmą udział w akcji, ale nie opłacą zamówień do 5 sierpnia do godz.23.59, zostaną automatycznie pominięte i na ich miejsce trafią nazwiska według dalszej kolejnościzgłoszeń.

Wydawnictwo Arena

KONTAKT

Wysyłkę książek realizuje Dom Wydawniczy Rafael.

WYDAWNICTWO ARENA

Halina Marchut, Tomasz Balon-Mroczka

Spółka cywilna

ul. Rękawka 51,

30-535 Kraków

tel. 124111452